Bibliotek

Odd Fellow

Ordenen

Loge nr. 104 Ethica

Ordensbiblioteket i Odd Fellow Bygningen i Glostrup

 

Ordensbiblioteket i Odd Fellow Bygningen i Glostrup blev oprettet i 2004 af broder eksstorherold Preben Frederiksen, Loge nr. 104 Ethica med stor støtte fra logerne med hjemsted her. En række ”gemte og glemte” sager kom hermed frem i dagens lys, men nu med adgang for Bibliotekets brugere.

 

I Forbindelse med etableringen blev udarbejdet en skriftlig vejledning for Bibliotekets brugere. Vejledningen er udarbejdet på en sådan måde, at den kan tjene som model indenfor Odd Fellow Ordens rammer i Danmark. Derudover blev vejledningen forelagt daværende broder storsire Hans Pedersen, som gav den sin bedste anbefaling.

 

Det daglige ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af Biblioteket varetages nu af broder arkivar Jan Mazur, Loge nr. 104, Ethica.

 

 

Ordensbiblioteket i Odd Fellow Bygningen i Glostrup er, som navnet antyder, et bibliotek med faglitteratur, der bredt relaterer sig til Odd Fellow Ordenen og til de Odd Fellow loger og den lejr, som har hjemsted i Odd Fellow Bygningen. Enkelte skønlitterære værker har dog fundet vej til Biblioteket, når indholdet gør en placering naturlig her.

 

 

Biblioteket er oprettet ved overdragelse af mange interessante titler fra brugerne af Odd Fellow Bygningen. Dette gælder såvel loger som ordensmedlemmer. I enkelte tilfælde er modtaget materiale som gave fra Odd Fellow Ordenens Bibliotek i Odd Fellow Palæet i København. Logernes bidrag stammer mestensdels fra deres arkiver, og materialet har derved fået en noget bedre opbevaringsplads og er derved blevet tilgængelig for alle.

 

 

Biblioteket har funktion som et almindeligt bibliotek, hvor en låner søger efter et bestemt emne. Et besøg kan måske også friste til at undersøge om andre emner kunne have interesse. En anden vigtig funktion er også, at Biblioteket kan fungere som idebank for det ordensmedlem, der har planer om eller er blevet opfordret til at holde et indlæg.

 

 

Bibliotekets indhold og indgang til dette fremgår af følgende 3 oversigter:

 

•Systemoversigt

•Katalog

•Alfabetisk oversigt

 

 

Systemoversigten er udarbejdet som en tilnærmet version af den decimalklassedeling, som anvendes af de danske offentlige biblioteker. Systemet består af 10 hovedgrupper, der er opdelt i et antal undergrupper. Hovedgrupper og undergrupper fremgår af systemoversigten. De enkelte undergrupper er efter behov yderligere opdelt i detailgrupper ved tilføjelse af en eller flere decimaler.

 

 

Kataloget indeholder en oversigt over alle i biblioteket opbevarede emner, registreret i overensstemmelse med bibliotekssystemets retningslinjer. Personnavne er kun medtaget i registreringen, når de indgår som en del af en titel.

 

 

Alfabetisk oversigt er den alfabetiske indgang til Biblioteket. Den er udarbejdet på grundlag af de i Katalogets anførte hoved- og undergruppebetegnelser og af samtlige anførte titler i kataloget. For at lette adgangen til et emne kan en og samme titel godt være medtaget i oversigten flere gange, hvis den anførte titel er sammensat af flere indgangsmuligheder.

 

 

Udlån. Adgang til Biblioteket har alle medlemmer af de ordensinstitutioner, som har hjemsted i Odd Fellow Bygningen. Udlån forvaltes gennem den aktuelle ordensinstitutions bibliotekar.

 

 

Det daglige tilsyn med Biblioteket, dets indretning, vejledning og systematik, påhviler og varetages, indtil andet måtte blive bestemt, af broder arkivar fra loge nr. 104 Ethica.

 

Lånetiden vil normalt være 4 uger og kan forlænges. Ved hvert udlån skal der udfyldes en låneseddel.

 

I den nedenfor anførte ”Systemoversigt” kan man få hurtig orientering om de vigtigste emner i Biblioteket. De øvrige Bibliotekets oversigter: VEJLEDNING, KATALOG og ALFABETISK OVERSIGT er tilgængelige i Biblioteket. De er samlet i et ringbind ”ORDENSBIBLIOTEK” som ligger i Biblioteket.

 

 

 

Biblioteket – Systemoversigt

 

00.1Regalier

00.2Insignier

00.3Grader

00.4Symboler

 

 

10.LOV OG RET – LOVGIVNING

10.1Love og lovændringer

10.2Særlige love, vedtægter og fundatser

 

 

20.HISTORIE, LITTERATUR, ARTIKLER OG INDLÆG

20.1Bøger – Odd Fellow Ordenen

20.11Ordenshistorie

20.12Ordenslitteratur

20.13Litteratur – Anden

20.14Ordenssange og Ordensdigte

20.15Lejren – Litteratur

 

20.2Ordensblade

20.21Odd Fellow Blade – Danske

20.22Odd Fellow Blade – Udenlandske

20.23Odd Fellow Blade – Andre

20.24Den Danske Frimurerorden

 

20.3Artikler

 

20.4Festskrifter

20.41Institueringer, jubilæer m.m.

 

20.5Indlæg og taler

20.51Indlæg i logen og lejren

20.52Indlæg og taler ved Det Selskabelige Samvær

 

 

30.INFORMATION OG INSTRUKTION

30.1Information

30.11Odd Fellow Ordenen

 

30.2Instruktion

30.21Vejledning og håndbøger

 

30.3Scrapbøger, fotomontager, udklipsbøger og CD_ROM

 

 

40.0BYGNINGSSAGER

40.1Ombygning

40.2Nybyggeri

40.3Tilbud

40.4Brochurer

 

 

50.AKTIVITETER, UDVIKLING OG INTERNATIONALE RELATIONER

50.1Aktiviteter

50.11Mødeplaner

50.12Aktiviteter – Interne

50.13Aktiviteter – Interne – Med ledsager

50.14Aktiviteter – Eksterne – Med gæster

50.15Aktiviteter – Humanitære

 

50.2Udvikling

50.21Odd Fellow Ordenen

 

50.3Internationale relationer

50.31Venskabsloger

 

 

60.ORGANISATION OG FORVALTNING

60.1Ordensinstitutioner

 

60.2Håndbog for Odd Fellows - Medlemsfortegnelse